Ανάδειξη Νέων Βιοδεικτών και Πιθανών Θεραπευτικών Στόχων για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα

ΤΙΤΛΟΣ EΡΓΟΥ :

Ανάδειξη Νέων Βιοδεικτών και Πιθανών Θεραπευτικών Στόχων για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ My-BIOTag ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-01837

To My-BIOTag αποτελεί έργο Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)]

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318