Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία BioAnalytica A.E. δραστηριοποιείται στον τομέα της επίλυσης Διαγνωστικών και Ερευνητικών Προβλημάτων μέσω της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της προώθησης και εμπορίας προϊόντων αιχμής.

«Ποιότητα» για την εταιρία είναι η προσήλωση στον στόχο που είναι η Υγεία του Έλληνα πολίτη και ο σεβασμός στον πελάτη, Ιατρό, Επιστήμονα και Ερευνητή.

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου η εταιρία δεσμεύεται για:

 • την απαρέγκλιτη προσήλωση στους κανόνες Ηθικής, του Νόμου και της Ορθής λειτουργίας.
 • την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.
 • την υψηλή ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών της.
 • τη συμμόρφωση των προϊόντων/ υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • την άμεση παράδοση των προϊόντων.
 • την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα τους και τη διανομή τους με κατάλληλες μεθόδους.
 • την επιστημονική υποστήριξη των προϊόντων και την παροχή όλων των σχετικών οδηγιών σχετικά με τη χρήση τους.
 • την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών.
 • τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της BioAnalytica A.E.:

 • Καθιερώνει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό και τμηματικό επίπεδο, τους οποίους παρακολουθεί στενά μέσω των ανασκοπήσεων της διοίκησης.
 • Έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΙSO 13485:2016 και σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση 1348:2004 (Αριθ 32/16.1.04), σχετική με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
 • Αναγνωρίζει και παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Προάγει την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της.
 • Παρακολουθεί και μετρά αδιάλειπτα τις κρίσιμες παραμέτρους και τις διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, προϊόντων/υπηρεσιών και προσωπικού.
 • Προσπαθεί να επιτύχει την συνεχή βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών, των διεργασιών της και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της επιχείρησης ορίζει εκπρόσωπό της για θέματα ποιότητας την Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας κα. Κ. Κόλλια, με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας.

 

Ιούνιος 2020

Χρήστου Δημήτριος
Διευθύνων Σύμβουλος

 

BioAnalytica: Ιλισίων 3Α-5, 115 28 Αθήνα T: 210 64 00 318